HON PEL KEN: 

HIHDAM KA HITA:

KA HONDAMPA:

LEMNA KUMPI HONG PIANG:

LUIGAL KHAT A GAMTE:

AMEN KA PELOUTHEILOU:

LAMPI SIANGTHOU:

TOUPA’ HOIHNA:

TEL TUAMTE:

JESU SIANG AH KA BIT DING :

VUILOU IN PAIZEL NING :

AW KHROS:

HUNG UN PATHEN MITE: